Welcome to Oro koji!

Koji http://koji.oro.cloud/koji

RPM packages http://koji.oro.cloud/packages

RPM repositories http://koji.oro.cloud/rpms

CentOS RPM repositories http://koji.oro.cloud/repos-dist